ul. Zosi 19, 05-270 Marki

Zadzwoń tel:


721 475 925

Na czym polegają nadzory inwestorskie?

Nadzór inwestorski polega na kontrolowaniu, czy przeprowadzane prace konstrukcyjne są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną. Ma to na celu upewnienie się, że nie dojdzie do zaniedbań, które byłyby trudne albo niemożliwe do usunięcia na późniejszych etapach. Jakie są obowiązki inspektora oraz które obiekty wymagają jego obserwacji?

Kto ustanawia nadzór inwestorski?

Według Ustawy Prawa Budowlanego z roku 1994, nadzór ten może być ustanowiony przez samego inwestora. W niektórych przypadkach obowiązek jest jednak wydawany przez organ administracyjny gdy uzna on, że dana inwestycja charakteryzuje się dużym stopniem skomplikowania albo istotnym wpływem na środowisko.

Jakie obiekty podlegają nadzorom inwestorskim?

Taka kontrola wymagana jest m.in. przy budowie obiektów:

  • użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego powyżej 2500 m3,
  • zabytkowych, które są rozbudowywane, przebudowywane i rekonstruowane,
  • o wysokości 15 m nad terenem albo więcej,
  • narażonych na ruchy podłoża wywołane pobliskim wydobyciem górniczym,
  • z pomieszczeniami zagrażającymi wybuchem,
  • z mocą elektryczną powyżej 1000 kW,
  • służących do utylizacji odpadów.

Aby móc w sposób rzetelny kontrolować działania na placu tego typu budów, niezbędne jest wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa potwierdzona nadaniem uprawnień budowlanych.

Jakie zadania ma osoba wykonująca nadzór inwestorski?

Praca specjalisty w zakresie nadzoru inwestorskiego wymaga codziennego sprawdzania sposobu oraz jakości wykonywanych prac budowlanych. Musi on także kontrolować zgodność przeprowadzanych działań z projektem, przepisami, a także swoją wiedzą techniczną. Kolejnym obowiązkiem jest odbiór instalacji, urządzeń oraz przewodów kominowych, gdy inwestycja jest na etapie wykończenia. Tego rodzaju nadzory inwestorskie, niezależnie od stopnia skomplikowania budowli, wykonują także eksperci naszej firmy.

Nadzory mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa osób, które będą korzystać z budynków, a także dla samego inwestora. Dzięki temu może on uchronić się m.in. przed kosztami związanymi z koniecznością przebudowy lub naprawy obiektów.